• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Heeft u een samenwerking met andere MKB-bedrijven in innovatieprojecten en past het project binnen 1 van de volgende topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie
 • Creative Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Dan is deze regeling voor u wellicht interessant. De MIT-regeling stimuleert innovatie over de regiogrenzen heen. 

Met een R&D-samenwerkingsproject kan het samenwerkingsverband innovatieve producten, productieprocessen of diensten ontwikkelen of vernieuwen. Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

 • Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, creatie van onderdelen voor complexe systemen, de bouw van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen of pilotlijnen.

 • Experimentele ontwikkeling: prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgeving die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.

Belangrijke pijlers binnen deze samenwerkingsregeling zijn:

 • Afhankelijk van de grootte van het project kun je subsidie ontvangen van 35% van de totale investering. Voor een klein project heb je recht op minimaal €50.000 en maximaal €200.000; voor een groot project ligt dit tussen €200.000 en €350.000 per project. Eén partij mag niet meer dan 70% van de kosten dragen waardoor het een eerlijk project blijft voor beide partijen. 
 • Het samenwerkingsproject heeft een maximale looptijd van twee jaar
 • Alleen de kosten die gemaakt worden door de betreffende aanvragers kunnen gesubsidieerd worden.
 • De deelnemers aan het MIT: R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband
 • De aanvraagperiode voor de MIT R&D-regeling gaat op 1 juni 2021 open. Je kunt dan tot 9 september 17:00 je aanvraag indienen.

In 2021 zijn er missies opgesteld bij verschillende actuele thema`s:(bron.www.rvo.nl)

Thema’s

Missies

Energietransitie en Duurzaamheid

 

*Vermindering van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030, op weg naar 95% minder uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

*Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050.

*Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050.

*Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050.

*Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050.

*Een duurzame en volledig circulaire economie in 2050, met in 2030 halvering van het grondstoffengebruik.

 

Landbouw, water, voedsel

 

*Vermindering van grond- en hulpstoffen in de land- en tuinbouw in 2030. Alle eind- en restproducten worden zo hoog mogelijk tot waarde gebracht (kringlooplandbouw).

*In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal (gedeelde missie met Energietransitie en Duurzaamheid).

*Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust.

*In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdienen ketenpartners, inclusief de boer een eerlijke prijs.

*Een duurzame balans tussen ecologische draagkracht en waterbeheer vs. hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Die balans moet er in 2030 zijn voor mariene wateren er in 2050 voor rivieren, meren en estuaria.

*Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, met tijdige, toekomstbestendige maatregelen tegen beheersbare kosten.

Gezondheid en zorg

 

*In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

*In 2040 is de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% afgenomen.

*In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving georganiseerd, in plaats van in zorginstellingen.

*In 2030 kunnen mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking naar wens en vermogen beter meedoen in de samenleving (+25%).

*In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

 

Veiligheid

 

*In 2030 is georganiseerde criminaliteit in Nederland te riskant en slecht lonend, door meer zicht op illegale activiteiten en geldstromen.

*In 2035 beschikt Nederland over de marine van de toekomst. In staat om flexibel te reageren op onvoorspelbare en onvoorstelbare ontwikkelingen.

*In 2030 heeft Nederland een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit voor defensie en veiligheid.

*Cyberveiligheid. Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren.

*In 2030 werkt de krijgsmacht volledig genetwerkt met andere diensten en met integratie van nieuwe technologieën om sneller en effectiever te kunnen handelen dan de tegenstander.

*Vraag en aanbod worden sneller bij elkaar gebracht om kort-cyclisch succesvolle innovaties te implementeren.

*In 2030 verzamelen veiligheidsorganisaties nieuwe en betere data, waardoor men de dreiging steeds een stap voor is.

*Het vak van veiligheidsprofessional behoort in 2030 tot de top 10 van meest aantrekkelijke beroepen in Nederland.